Filmas autoru tiesības

Filmas tapšanā iesaistītie dalībnieki sākot no grimētājiem līdz režisoram pieder autortiesības uz savu darbu, savukārt režisoram u.c. augstāk stāvošajiem ir autortiesības arī uz visu darbu. Līdz ar to ir svarīgi izprast kādas ir to tiesības. Kādas ir šīs tiesības, iespējams izlasīt arī šeit – oprestamos.com.

Filmas autortiesību īpašniekam vai īpašniekiem jeb autoram ir tiesības noteikt, kad, kur, cik lielā skaitā eksemplāru un ar kādiem noteikumiem darbs tiks publicēts, kā arī izlemt, kas būs tiesīgs šo darba publikāciju izdarīt. Papildus tam jums ir tiesības atļaut vai aizliegt sava darba izdošanu citās valstīs, tā iznomāšanu un patapināšanu, ārvalstīs izgatavotu darba eksemplāru (kopiju) importu Latvijā.

Likums paredz autora tiesības atļaut vai aizliegt savu darbu importu, jeb, citiem vārdiem, lai Latvijā varētu ievest grāmatu vai kompaktdisku, kas izgatavots ārpus Latvijas Republikas robežām, ir nepieciešams saņemt autora piekrišanu. Šāda atļauja ir nepieciešama pat tad, ja attiecīgie kompaktdiski vai grāmatas ir izgatavotas ārvalstīs ar autora piekrišanu, jo saskaņā ar likumu autoram ir tiesības atļaut vai aizliegt importēt sava darba kopijas pat tad, ja importētās kopijas ir izgatavotas ar autora atļauju. Filmu eksemplārus personiskām vajadzībām var importēt šādā gadījumā bez nepieciešamības pēc autora atļaujas un samaksas, kas ir paredzēta par autoratlīdzību.

Autora atļauja ar filmu saistīto darba eksemplāru (disku, videokasešu, grāmatu u.c.) importam nav nepieciešama, ja darbu Latvijā importē darba izmantotājs, kam autors ir atļāvis savu darbu izdot grāmatā vai diskos un izplatīt tos Latvijā. Autora tiesības darbu importēt likumā ir iekļautas, lai novērstu situācijas, kad kādas no autora tiesībām (galvenokārt – tiesības uz darba atveidošanu) ir iespējams apiet, izgatavojot autora darba eksemplārus valstī, kur tie nav aizsargāti un kur līdz ar to nav nepieciešama autora atļauja un nav jāmaksā autoratlīdzība, un pēc tam tos ievedot Latvijā. Eiropas Savienības valstīs šīs tiesības ir attiecinātas tikai uz gadījumiem, kad darba eksemplāri ir izlaisti valstī, kur autora tiesības netiek aizsargātas. Latvijas pieeja problēmai ir daudz plašāka, jo tiesības uz importu attiecas gan uz darbiem, kas izgatavoti ar autora atļauju, gan pirātiskā veidā izgatavotiem darbiem, gan darbiem, kas izgatavoti valstīs, kur autora tiesības aizsargātas netiek. Šāds plašs tiesību apjoms, kāds Latvijā ir tiesībām uz darbu importu, nodrošina autoram iespēju efektīvi sadalīt savu darbu tirgu un samazināt konkurenci, ko Latvijas autoru darbu izmantotājiem varētu radīt ārvalstu autoru darbu izmantotāji. Argentīnas salīdzināšanas tabulas lieliski parāda, kā šīs tiesības atšķiras dažādās pasaules valstīs.

Darba iznomāšana attiecas uz darbībām, ko veic videotēkas, audiotēkas un citas iestādes, nododot darba eksemplāru uz laiku lietošanā, lai gūtu jebkādu peļņu. Darba publiskā patapināšana savukārt attiecas uz darba eksemplāra bezatlīdzības vai atlīdzības nodošanu lietošanā ar pienākumu atdot atpakaļ to pašu eksemplāru. Raksturīgas darbu patapinātājas ir bibliotēkas.

Neatkarīgi no tā, kam pieder īpašumtiesības uz filmu darbu eksemplāriem, to iznomāšana vai patapināšana var notikt tikai ar autora īpašu atļauju. Licence darba izmantošanai nedod tiesības darbu iznomāt vai patapināt, izņemot gadījumus, kad tajā šādas tiesības ir īpaši noteiktas. Licence ir jāiegūst neatkarīgi no tā, vai darba iznomāšana vai patapināšana notiek komerciālos vai citādos nolūkos. Tomēr ir arī izņēmumi, piemēram, licence nav nepieciešama, kad patapinājumam ir privāts raksturs, t.i., darba eksemplārs tiek patapināts no ģimenes locekļiem, draugiem vai paziņām.